תנאי שימוש

 

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר "דג ברשת". מטרת האתר לתת שירות טוב ככל הניתן ללקוחותינו. אנא שימו לב כי מפעם לפעם ניתן ויחולו שינויים בתנאי השימוש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו כמפורט להלן.
 
2. בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 1-700-709-409
 
3. "דג ברשת" הינו אתר אינטרנט המציג שירות מקוון לרכישת דגים ופירות ים המגיעים עם שליח עד הבית.
4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב"דג ברשת" יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד "דג ברשת" ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "דג ברשת" על פי תקנון זה.
5. השירות שניתן במסגרת "דג ברשת" ניתן באזורי החלוקה המוגדרים מעת לעת על ידי "דג ברשת" לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזורי חלוקה"). יובהר כי על אף האמור לעיל ל"דג ברשת" הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
6.  אספקת מוצרים שנרכשו ב"דג ברשת" אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
7. "דג ברשת" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי "דג ברשת" בגין שינוי כאמור. עם פרסום השינוי בתקנון, יחול השינוי בפועל וכל פעולה שתתהצע באתר תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
8. "דג ברשת", לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן, למעט ביצוע הזמנות שכבר בוצעו באתר.
9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
"המוצרים"
10.  מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים המוצגים באתר "דג ברשת" תחת הקטגוריות השונות.
11. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
12.  "דג ברשת" אינה מחוייבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית לשנות את מגוון המוצרים המוצגים באתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
13. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות בכל אופן את "דג ברשת". אופן הצגת המוצרים באתר "דג ברשת" וחלוקתם לקטגוריות ייעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
14. רכישה של מוצרים באתר "דג ברשת" תיעשה בכמות סבירה בלבד ובהתאם למלאי המצוי. סבירות הכמות תהיה נתונה לשיקול הבלעדי של "דג ברשת". לא תותר רכישה סיטונאית באתר "דג ברשת". "דג ברשת רשאית למנוע רכישה על ידי לקוחות שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק שיקוליה.
המחירים
15. מחירי המוצרים שיפורסמו ב"דג ברשת" הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר "דג ברשת" ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. "דג ברשת" תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
16. "דג ברשת" תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע מחירים שונים עבור מוצרים זהים בערוצי המכירה השונים (אתר האינטרנט, טלפון, פקס ודואר אלקטרוני), וזאת על מנת לעודד קנייה באמצעות אחד הערוצים.
17. בכל הנוגע למכירות "דג ברשת" המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקס, הדוא"ל או אתר האינטרנט, תעמוד בפני הלקוח האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט "דג ברשת" וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר "דג ברשת" כאמור לעיל, ויישמרו עד למועד עידכון המחירים הקרוב על פי שיקול דעתה הבלעדי של "דג ברשת".
18. חיוב לקוח בעבור מוצרים שקילים ייעשה על פי משקל הברוטו של המוצרים ובהתאם למשקל שהוזמן. יובהר כי משקל הנטו של מוצרים שונים יכול להיות שונה מהותית לאחר ניקוי המוצר (קשקשים, ראש, זימים, אברי פנים, שריון וכיו"ב). יוסבר עוד כי משקל המוצרים הטריים יכול להיות גבוה או נמוך מההזמנה שבוצעה כפועל יוצא מאופי המוצרים. "דג ברשת" תעשה ככל שבידה על מנת שמשקלים אלו יהייו תואמים ככל הניתן לאלה שנתבקשו על ידי הלקוח. חיוב הלקוח ייעשה על פי המשקל בפועל של המוצרים.
19.  מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
ביצוע הרכישה באתר
20.  בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא יתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן ל"דג ברשת", לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחוייב במלוא סכום הקניה והמשלוח. ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.
21.  הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת "דג ברשת" וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה לדף התשלום.
22. "דג ברשת" שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר שהיא מפעילה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
התשלום
23. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". או באמצעות צ'ק לפקודת "שבתאי דגים", או במזומן – ייגבה ביום אספקת המוצרים.
24. בקנייה באמצעות הטלפון, הפקס או הדואר האלקטרוני, יתבצע התשלום בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון בטרם סופקה ההזמנה ללקוח.
25.  על אף האמור לעיל "דג ברשת" שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
26. תנאי האשראי יוצגו ללקוח בדף התשלום באתר האינטרנט של "דג ברשת", או על ידי עובדי החברה כאשר התשלום יתבצע באמצעות הטלפון.
שעות פעילות "דג ברשת"
27. הקלדה של הזמנה באתר "דג ברשת" אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. אספקת הזמנה לאותו היום ניתן לבצע עד השעה __10:00___ בבוקר באותו יום או בכל שעה בכפוף למלאי המצוי בחנות.
28.  הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקס אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של "דג ברשת", ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה או ביטול ניתן לבצע עד שעתיים ממועד האספקה.
29. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:  מיום ב עד ו בין השעות 8:00- 19:00, ימי ו' – 8:00 -14:00
 
30. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו"דג ברשת" אינה מחוייבת למועדים אלה.
דמי שירות
31.  קניה באתר "דג ברשת" באמצעות אתר האינטרנט, הזמנה באמצעות הפקס או באמצעות הזמנה בדואר אלקטרוני: בנוסף למחירי המוצרים יחוייב הלקוח בדמי שירות בסך 20 ש"ח –דמי אריזה ומשלוח. "דג ברשת" אינה מחוייבת לדמי משלוח אחידים בכל האזורים בהם יינתן השרות והם כפופים לשיקול דעתה הבלעדי.
32. "דג ברשת" אינה מתחייבת לדמי שירות זהים בכל ערוצי המכירה. "דג ברשת" רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להעניק הטבות על מנת לעודד רכישה באמצעות אחד מערוצי המכירה.
33.  "דג ברשת" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.
 
אספקה
34. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי "דג ברשת" (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של "דג ברשת" שלא לספק מוצרים כלשהם בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העיסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו"דג ברשת" שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 
35. מועד האספקה הם בהתאם לימי החלוקה – מ-_יום ב עד ו'___________.
36. "דג ברשת" תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, "דג ברשת" אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי "דג ברשת" בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. "דג ברשת" תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות בעת הכנת המשלוח. לא ייגבה תשלום בגין מוצרים שלא סופקו.
37. "דג ברשת" לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
38. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחוייב הלקוח בדמי שרות נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
39. אי עמידה של "דג ברשת" במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל"דג ברשת" בגין האספקה. "דג ברשת" תפצה את הלקוח בגובה דמי השירות בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.
למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי "דג ברשת".
40. בהזמנה טלפוניות או באמצעות הפקסימיליה שעון הרישום במחשבי "דג ברשת" יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי "דג ברשת".
החזרת מוצרים
41. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו בעת האספקה.
42. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך שעתיים לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.
מבצעים
43. מעת לעת יימכרו מוצרים ב"דג ברשת" במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").
44. מועדי המבצעים ואופיים יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של "דג ברשת" והיא תהא רשאית להפסיק אותם ללא כל הודעה מוקדמת. 
 
ביטול / שינוי הזמנה
45. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה כאמור לעיל.
46. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. 
 
47. "דג ברשת" תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
48.  בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 28 ימים מיום אספקת המוצר.
49. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות "דג ברשת" כפי שתהא מעת לעת.
 
רכישה טלפונית או באמצעות פקס או באמצעות הדואר האלקטרוני
50. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח ב"דג ברשת" יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח ל"דג ברשת" והן באמצעות תקשורת פקס והן באמצעות הדואר האלקטרוני.
51. האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט תחול, בשינויים המחוייבים ובכפוף לאמור לעיל בדבר דמי שירות, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית, במסגרת תקשורת פקס ובמסגרת תקשורת של דואר אלקטרוני.
52.  מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו – 1-700-709-409 (לעיל ולהלן: "מוקד שרות לקוחות").
53. מספר הפקס לביצוע הזמנה באמצעות תקשורת פקס הינו:__________03-5411139____
54. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.
אחריות
55. "דג ברשת" אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח "דג ברשת" ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב"דג ברשת" ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב"דג ברשת" וכד'
56.  הלקוח ישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל"דג ברשת" ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות
57. הלקוח פוטר את "דג ברשת" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג'  כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
58.  "דג ברשת" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכיו"ב.
59. "דג ברשת" לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
60.  "דג ברשת" לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב"דג ברשת" ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל"דג ברשת", והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
61. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא "דג ברשת" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח
החוק החל ותניית שיפוט
62. על ההתקשרות בין הלקוח לבין "דג ברשת" במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
63. "דג ברשת" והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
אבטחת האתר
64.  אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: 
• חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
• בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.  
• שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
"דג ברשת" תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.  
 
פרטיות
65. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר של האתר. בהתאם, "דג ברשת" ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס או באמצעות מסרון, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא "דג ברשת" רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על "דג ברשת" או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי "דג ברשת" או מי מטעמה או מי באמצעותה.
66. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל"דג ברשת" בכתב בהתאם להוראות כל דין.
67. "דג ברשת" תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 
הזכויות של "דג ברשת" באתר 
68.  הקניין הרוחני ב"דג ברשת", בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של "דג ברשת", או של צדדים שלישיים ש"דג ברשת" קיבלה מהם רשיון שימוש כדין.
69. "דג ברשת" שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
70. השם "דג ברשת" ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של "דג ברשת" הם בבעלות מלאה ובלעדית של "דג ברשת", ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בהם.
71. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
72. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ"דג ברשת".

 

מה המיקוד שלך ?